герб та флаг

КЗ Чумаківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

Наш рідний край
Меню сайту
Наше опитування
Який предмет подобається більше?
Всього відповідей: 158
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Гарячі лінії

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія з питань запобгання домашнього насильства

Національна гаряча лінія

Методична робота

Лист МОН України від 09.08.2017 №1/9-436 Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

 

ОНОВЛЕНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (2017РІК) ЗА ПОСИЛАННЯМ    https://www.ed-era.com/mon59/

 

 

Аналіз методичної роботи

Внутрішньошкільна методична робота у Чумаківській школі з педагогічними кадрами спрямована на:

 - формування професійної компетентності,
  - збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,
  - вироблення інноваційного стилю діяльності,
  - підготовку вчителів до пошукової діяльності,
  - залучення до науково - дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження
  інноваційних особистісно - орієнтованих технологій в навчально - виховний процес.

 Основні завдання:

- кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
- упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і технологій,  
  трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів навчального закладу;
- розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня 
  педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;
- вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду 
  вчителів новаторів, нових освітніх технологій та систем.;
- залучення педагогів до науково - дослідницької діяльності.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи і приведена до певної системи.

Основні форми методичної роботи

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок, вмінь. Для підвищення ефективності функціонування системи науково - методичної роботи у навчальному закладі при плануванні роботи враховувалися вимоги, які випливають з об'єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:

- практична спрямованість;
- науковість;
- конкретність;
- систематичність та системність;
- оперативність;
- оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи.

Планування науково - методичної роботи будується на основі діагностики (2 рази на рік); аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій. Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково - методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб суспільства, науково - методичної проблеми школи.

У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та загальношкільні форми роботи.

 Індивідуальні форми роботи:

- діагностування;
- самоосвіта;
- конкурс „Учитель року", „Класний керівник року";
- атестація;
- індивідуальні консультації, співбесіди;
- творчі звіти;
- видання методичних посібників;
- практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, в позакласній роботі;
- висвітлення в засобах масової інформації;
- участь у Міжнародній виставці «Сучасна освіта України».

 Групові форми роботи:

- методичні об'єднання;
- творчі групи;
- семінари - практикуми;
- тренінги;
- застосування в навчально - виховній роботі інноваційних технологій та методик;
- видання методичних посібників;
- висвітлення в засобах масової інформації.

Масові форми роботи:

- педради;
- інструктивно - методичні наради;
- методичні виставки;
- предметні тижні;
- науково - практичні конференції;
- педагогічні читання;
- педагогічні зустрічі;
- дні відкритих дверей;
- „круглий стіл";
- огляд методичної літератури.


 Структура науково - методичної діяльності

Методичні об'єднання:

  На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Учитель школи - це спеціаліст, який може оновлювати, вдосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої та спланованої роботи шкільних методоб'єднань, оскільки в системі роботи методоб'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Вдосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою успішної, творчої праці.
  Методичні об'єднання ми розглядаємо як головну форму науково - методичної роботи школи. Керує роботою методичного об'єднання голова, якого обрано членами методичного об'єднання на два роки. 

  Діяльність спрямована на вирішення таких завдань:

- забезпечення, засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів;
- постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально - виховного процесу ;
- обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;
- забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;
- створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Робота методичних об'єднань передбачає:

- діагностику утруднень вчителів, вихователів, класних керівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;
- вдосконалення педагогічної майстерності;
- розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково - практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань);
- вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду;
- створення банку даних інноваційних технологій;
- здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об'єднання;
- наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих вчителів;
- участь в атестації педагогічних працівників.

Відбувається робота в двох напрямах:

1. Теоретична частина - запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій;обговорення питань організації та здійснення контрольних зрізів знань.
2. Практична частина - відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти тощо.

Реалізація запланованої роботи методоб'єдання відбувається через усі вище зазначені форми, провідними з яких вважаємо:

1. Робота методоб'єднань з питань теорії та методики навчальних предметів.
2. Виявлення, апробація та впровадження передового педагогічного досвіду.
3. Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів.
4. Керівництво творчою роботою учнів.
5. Робота наставників з молодими вчителями.
6. Робота творчих груп.
7. Взаємовідвідування уроків.
8. Вивчення методичних, психолого-педагогічних новинок.
9. Проведення відкритих уроків з проблем, які поставлено на засіданнях МО.
10. Захист проекту уроку, позакласного заходу.
11. Участь в методичних виставках.
12. Рефлексія своєї діяльності.
13. Орієнтування педагогів на самоконтроль та аналіз педагогічної діяльності результатів 
  учбового процесу.
14. Методичні оперативки.
15. Проведення методичних тижнів.
16. Обмін досвідом.
17. Курсова підготовка та атестація.
18. Проведення творчих уроків - одна з нових форм творчого виявлення вчителя.

  Вся робота методоб'єднань пронизана практичною направленістю. Життя наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом навчального року вчителі. Важливо, що поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології молодшого школяра, проблеми дидактики уроку. Без цього сучасний учитель не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок учнів.
  Засідання методоб'єднання вчителів проходять 4-5 разів на рік. План роботи методоб'єднання змістовний, конкретний, який відповідає сучасним вимогам. Крім спланованої методичної роботи на рік, у керівника методоб'єднання є:
 - відомості про вчителів методоб'єднання;
  - протоколи засідань у стислому вигляді;
  - виступи вчителів на засіданнях методоб'єднань, короткі рецензії на відкриті уроки.

Аналізуючи питання, які виносились на засідання методоб'єднання, серед інших ми виділили провідні:

  - особливість вчителя і психологічний контакт з школярами;
  - майстерність вчителя в реалізації спадкоємності й наступності у навчанні;
  - дидактичні матеріали;
  - комплексні вміння вчителя, необхідні для його творчої діяльності;
  - оптимальні методи і прийоми розвитку творчості в класних колективах;
  - нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних особливостей учнів;
  - досвід управління розвитком творчості дітей на уроках;
  - аналіз ефективної індивідуалізації та диференціації учнів на уроках;
  - досвід творчої діяльності вчителя;
  - реалізація міжпредметних зв'язків на уроках;
  - творчий підхід учителя до вибору засобів, форм, прийомів і методів навчання школярів;
  - виховання вольових якостей характеру в учнів;
  - роль самостійної роботи в підвищенні рівня знань і вихованості учнів;
  - відкритий урок як важливий засіб розвитку творчої активності вчителя;
  - система роботи вчителя з формування мовленнєвих умінь на уроках читання і позакласного читання як засіб виховання творчої активної особистості;
  - розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики;
  - розвиток пізнавальної активності на уроках;
  - активізація розумової діяльності учнів;
  - розвиток творчого мислення учнів;
  - активізація творчої пізнавальної діяльності;
  - види письмових робіт творчого характеру;
  - система перевірок письмових робіт. Оцінка знань, умінь і навичок
  - планування та організація повторення;
  - компетентність учителя у вивченні психологічних особливостей учнів та вміння діагностувати їх творчість;
  - стимулювання дитячої творчості;
  - взаємодія з батьками у розвитку творчих здібностей дитини;
  - організація творчих справ у класі;
  - особливості підготовки дітей до навчання у школі другого ступеня.

  Кожний керівник МО наприкінці навчального року аналізує діяльність свого МО та на основі цієї інформації проводиться загальний аналіз діяльності методичних об'єднань.
 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Баннеры