герб та флаг

КЗ Чумаківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

Наш рідний край
Меню сайту
Наше опитування
Який предмет подобається більше?
Всього відповідей: 158
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Гарячі лінії

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія з питань запобгання домашнього насильства

Національна гаряча лінія

Заміна тимчасово відсутніх учителів: порядок оплати праці

        Згідно з п.73 Iнструкції № 102 погодинна оплата для вчителів допускається лише при оплаті їх праці за проведені години заміщення тимчасово відсутніх у зв´язку з хворобою або з інших причин учителів, яке тривало не більше двох місяців.
       Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці вчителів провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 інструкції № 102, тобто за тарифікацією.
        В окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з інших дисциплін, заміняючи тим­часово відсутніх колег, виконують програму зі свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години вчителю, який нині відсутній, для виконання відсутнім пропущеної програми.
         У такому випадку вчителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться, оскільки загальний обсяг педагогічно­го навантаження не збільшився, а лише розподілився в часі. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом усього часу як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні годи­ни були тимчасово передані раніше відсутньому вчи­телю для виконання програми.
          Раніше відсутньому вчителю після виходу його на роботу виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації, а також здійснюється додаткова оплата за проведені додатково уроки на умовах погодинної оплати праці відповідно до п.73 Інструкції № 102.
         Стосовно забезпечення керівником заміни вчителями тієї самої спеціальності, то відповідно до ст. 30, 33 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. N8 651-XIV додержання вимог Держав­ного стандарту загальної середньої освіти та виконан­ня інваріантної складової змісту загальної середньої освіти є обов´язковими для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Виходячи з цього лист містить положен­ия стосовно обов´язків керівника навчального закладу організувати, як правило, заміщення тимчасово від­сутніх учителів учителями цієї самої спеціальності, а також визначено порядок організації заміни в окре­мих виняткових випадках.
  Якщо учителеві за дипломом присвоєно кваліфікацію вчителя хімії та біології чи математики та фізики, то він має право проводити уроки як з одного, так і з іншого предмета, в тому числі й на умовах заміни.
      При цьому в усіх випадках залучення педагогічних працівників до заміни відсутніх учителів повинно здійснюватись на підставі наказу (розпорядження ) директора школи та компенсуватися відповідною заробітною платою за додатково проведені уроки.
Заміна не більше двох місяців
     Розмір погодинної ставки заробітної плати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за відповідну норму годин навчального
навантаження на тиждень, на середньомісячну кіль­кість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік.
       У 2011 році для визначення розміру годинної ставки для оплати годин заміни слід використовувати норми листа Міністерства праці та соціальної політики Укра­їни «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2011 рік» від 25.08.2010 р. № 9111/0/14-10/13.
       Так, при 18-годинному робочому тижні норма ро­бочого часу на 2011 рік складає 900 годин, що в роз­рахунку на місяць становить 75 годин (900 год. : 12 міс.).
       Тому у 2011 році для визначення розміру заробіт­ної плати вчителя за проведені ним години заміщення ставку заробітної плати, встановлену йому залежно від присвоєної за наслідками атестації кваліфікаційної категорії, необхідно розділити на 75 годин та отрима­ний результат помножити на фактичну кількість годин заміни.
        Приклад 1. Учитель (вища категорія, 12-й тариф­ний розряд) у вересні 2011 року заміняв тимчасово відсутнього іншого вчителя впродовж 42 годин. Став­ка заробітної плати такого вчителя станом на вересень 2011 року складає 1359 грн.
Розмір годинної ставки становить 18,12 грн. (1359 грн.: 75 год.).
Заробітна плата за години заміни складає 761,04 грн. (18,12 грн. х 42 год.).
За ці години заміщення виплачується (за наявнос­ті підстав) також надбавка за вислугу років, розмір якої залежить від стажу педагогічної роботи, а також надбавка за престижність педагогічної праці у розмірі 20 відсотків від годинної ставки заробітної плати.
Приклад 2. Використаємо умовні дані прикладу 1. При цьому стаж педагогічної роботи вчителя стано­вить понад 20 років.
      За наявності такого стажу відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закла­дів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини пер­шої статті 25 Закону України «Про загальну серед­ню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 р. № 78, надбавка за вислугу років ви­плачується у розмірі 30 відсотків від годинної ставки заробітної плати за всі години заміни.

Розмір надбавки за вислугу років за 42 години заміщення у вересні 2011 року становить 228,31 грн. (18,12 грн. х 30% х 42 год.).
       Відповідно до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, по­зашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів неза­лежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373 розмір надбавки за престижність педагогічної праці складає 20 відсотків від годинної ставки заробітної плати. Отже, розмір такої надбавки за години заміщення у вересні 2011 року (за вичитані за відсутнього вчителя 42 години) становить 152,21 грн. (18,12 грн. х х 20 % х 42 год.).
       У тому випадку, коли один учитель замінював ін­шого вчителя з предмета, з якого передбачено до­плату за перевірку письмових робіт, то за виконання цієї педагогічної роботи також провадиться доплата за всі години заміщення.
    Приклад 3. Учитель української мови і літерату­ри (вища категорія, 12-й тарифний розряд) у верес­ні 2011 року замінював свого колегу з цього самого предмета впродовж 42 годин.
        Відповідно до п. 37 Інструкції № 102 вчителям V-XI класів, у тому числі й тим, які ведуть індивіду­альні та групові заняття з учнями на дому, провадиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з мов та літератури в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати.
Розмір доплати за перевірку письмових робіт скла­датиме 152,21 грн. (18,12 грн. х 20 % х42 год.).
Якщо вчитель відповідно до наказу директора школи виконував обов´язки тимчасово відсутнього класного керівника, то за виконання цього виду педагогічної роботи провадиться додаткова оплата за­лежно від кількості днів впродовж місяця, коли вона виконувалась.
Приклад 4. Учитель (вища категорія, 12-й тариф­ний розряд) у вересні 2011 року виконував обов´язки тимчасово відсутнього класного керівника в V класі впродовж 14 робочих днів.
Відповідно до п. 36 Інструкції № 102 вчителям провадиться додаткова оплата за класне керівництво в V-XI класах у розмірі 25 відсотків ставки заробіт­ної плати.

Розмір заробітної плати вчителя за заміну тимчасо­во відсутнього класного керівника у вересні 2011 року складатиме 216,20 грн. (1359 грн. х 25 % : 22 (роб.дн. вересня) х 14 дн.).
       При цьому вчителі, які працюють на умовах пого­динної оплати і не ведуть занять під час канікул, опла­ту за цей час не отримують.
     Заміна понад два місяці
   Якщо ж заміна тривала понад 2 місяці, то оплата праці вчителя провадиться за тарифікацією, почина­ючи з першого дня заміни, включаючи також період канікул учнів.
       Приклад 5. Учитель замінював тимчасово відсут­нього іншого вчителя на час його відпустки у зв´язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календар­них днів з 7 вересня 2010 року по 10 січня 2011 року, з тижневим навантаженням 9 годин.
       Заробітна плата такого вчителя за виконання на­вчального навантаження, включаючи період канікул учнів восени та взимку, визначається відповідно до п. 68 Інструкції № 102, а саме шляхом множення ставки заро­бітної плати на фактичне навантаження 9 годин на тиж­день та ділення цього добутку на 18 годин (норму годин, за яку виплачується ставка заробітної плати вчителям). У нашому випадку в розрахунку на місяць розмір зарпла­ти становитиме 679,50 грн. (1359 грн. х 9 год.: 18 год.).
      Крім того, за цей час провадиться виплата надба­вок за вислугу років та за престижність педагогічної праці в установлених законодавством розмірах. При виконанні обов´язків класного керівника, за перевірку письмових робіт чи зошитів, за завідування кабінетом, а також за виконання інших видів педагогічної роботи додаткова оплата провадиться на загальних підставах.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Баннеры